logo_resize01
shiny_line02
home_bg01-5-0

บริษัท บุญ คอร์ปอเรชั่น จำกัด

line

บริษัท บุญ คอร์ปอเรชั่น จำกัด เป็นบริษัทบริหารสินทรัพย์ที่ลงทุนในธุรกิจนวัตกรรมอาหารและเทคโนโลยีที่เพิ่มมูลค่าให้กับผลผลิตทางการเกษตร รวมถึงสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐเพื่อพัฒนาและส่งเสริมนวัตกรรมอาหารเชิงพาณิชย์ในมิติต่างๆ โดย บุญ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ให้ความสำคัญกับนวัตกรรมและงานวิจัยด้านอาหารซึ่งเป็นส่วนสำคัญที่จะเพิ่มมูลค่า สร้างเอกลักษณ์และเป็นจุดแข็งในการแข่งขันอย่างยั่งยืนให้กับธุรกิจ โดยยึดหลักธรรมาภิบาลในการบริหาร

3 ส่วนธุรกิจที่ครอบคลุมรูปแบบธุรกิจมหภาคและจุลภาค

line
icon_02

Business-to-Business (B2B)

การทำธุรกิจการค้าระหว่างหน่วยงานธุรกิจกับหน่วยธุรกิจ

icon_01

Business-to-Consumer (B2C)

การทำธุรกิจการค้าระหว่างหน่วยธุรกิจกับผู้บริโภค

icon_03

Business to Government (B2G)

การทำธุรกิจการค้าระหว่างหน่วยธุรกิจกับรัฐบาล

Business-to-Business (B2B)

line

การสร้างนวัตกรรมและผลิตกลิ่นอาหารและเครื่องหอมในประเทศไทย ภายใต้ Brand “BOON FLAVOUR” โดยมีเป้าหมายเพื่อผลิตและสร้างสรรค์สารให้กลิ่นรส (Flavour) จากวัตถุดิบจากผลผลิตทางการเกษตรของประเทศไทย โดยทำความร่วมมือกับคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล ทำโครงการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีด้านกลิ่นรสผ่านชีวนวัตกรรม ( Flavor through Bio-Innovation ) เป็นการเพิ่มมูลค่าและสร้างจุดเด่นในการแข่งขันให้กับผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตรไทย โดยมีเป้าหมายเพื่อการส่งออกให้กับโรงงานอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่มในต่างประเทศ รวมถึงพัฒนาอุตสาหกรรมกลิ่นรสอาหารของประเทศไทยให้เติบโตมีมาตรฐานทัดเทียมระดับโลก

นอกจากนั้น บุญ คอร์ปอเรชั่น ยังลงทุนในธุรกิจนำเข้าสินค้าและผลิตภัณฑ์ปรุงแต่งอาหารจากบริษัทชั้นนำในต่างประเทศ โดยบริหารงานผ่านบริษัท เทสท์ แอนด์ เบลนด์ จำกัด โดยมีเป้าหมายเพื่อนำสินค้าวัตถุดิบและเทคโนโลยีทางการอาหารจากต่างประเทศมาจำหน่ายให้กับโรงงานอุตสาหกรรมแปรรูปอาหารและเครื่องดื่มในประเทศไทย ซึ่งในส่วนนี้ทำให้บริษัทได้ร่วมงานกับฝ่ายวิจัยและพัฒนาสินค้าของบริษัทผู้ผลิตอาหารและเครื่องดื่มชั้นนำของประเทศไทย ได้เห็นความต้องการวัตถุดิบในเชิงนวัตกรรมที่ผู้ผลิตอาหารในประเทศต้องการใช้เพื่อสร้างสรรค์และพัฒนาผลิตภัณอาหารแปรรูปของไทยให้ทัดเทียมระดับสากล โดย บริษัท เทสท์ แอนด์ เบลนด์ มีเป้าหมายหลักให้ผู้ผลิตสินค้าในประเทศไทยได้ใช้ผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีจากต่างประเทศเพื่อยกระดับการแปรรูปผลิตภัณฑ์และสินค้าไทย

Business to Government (B2G)

line

การสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมอาหาร โดยให้ความสำคัญกับงานวิจัยนวัตกรรมที่ประเทศไทยยังขาดแคลนหรือเป็นนวัตกรรมใหม่สำหรับประเทศโดยทำงานวิจัยร่วมกับสถาบันการศึกษาชั้นนำของประเทศไทย เช่น
– โครงการนวัตกรรมอาหารครีมให้พลังงานสูงสำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็งเป็นงานวิจัยที่กำลังจดสิทธิบัตรร่วมกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
– โครงการการสร้างตำรับอาหารที่เน้นโภชนาการและรูปลักษณ์ ( Vitual Effect Enforcement Acceptance ) เพื่อส่งเสริมโภชนาการและการยอมรับอาหารสำหรับวัยเด็กโดย ร่วมกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
– โครงการการพัฒนาบุคลากรและความเชี่ยวชาญด้านกลิ่นและรสของประเทศ (Thailand Flavor Academy )
รวมทั้งผสานความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐอื่นๆเพื่อส่งเสริมงานด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีการอาหารในประเทศ โดยมีเป้าหมายเพื่อสนับสนุนและพัฒนาประเทศไทยให้มีศักยภาพด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านอาหารที่ทัดเทียมกับต่างประเทศ ซึ่งศักยภาพด้านนวัตกรรมอาหารจะเป็นส่วนสำคัญที่ส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นผู้นำด้านอาหารของเอเชียและตลาดโลกอย่างยั่งยืนต่อไป

บริษัทในเครือ

line
logo_boon01-1
logo_boon02
logo_boon03

ติดต่อเรา

line

Address: 246/1 Moo 4 Bang Phriang, Bang Bo, Samutprakarn, 10560
Tel.: 02-019-5696-7
Email: info@booncorp.co.th

Boon Corp. Copyright © 2018 All Rights Reserved.